Leer- en aandachtsgebieden van Remedial Teaching Eindhoven

1.    technisch lezen

2.    begrijpend lezen

3.    spelling

4.    rekenen

5.    studievaardigheden

6.    werkhouding

7.    werkgeheugen

 

 

 

Ad 1. Technisch lezen

Is de leesontwikkeling vertraagd of verstoord, dan kan er sprake zijn van een leesprobleem of dyslexie. Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de vlotte woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen).

Het gevolg hiervan kan zijn dat tijdens het lezen de volgorde van de klanken wordt omgekeerd.  Er kunnen  problemen zijn op het vlak van de klank-tekenkoppeling. Het kan zijn dat een kind te spellend leest waardoor het een tempoprobleem heeft. Ook kan het te snel en onnauwkeurig lezen tot leesproblemen leiden.

Daarnaast kunnen dyslectische kinderen moeite hebben met de opname van nieuwe informatie en instructies, (zie ook studievaardigheden).

De begeleiding bij lezen
Nadat een didactisch onderzoek is afgenomen, wordt een individueel plan voor gespecialiseerde begeleiding opgesteld. Het doel is het zo snel mogelijk bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van automatisering van het lezen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van effectieve methodes.

Indien er, ondanks gerichte begeleiding,  sprake is van een blijvende en als ernstig ervaren achterstand zal het kind doorverwezen worden naar een deskundige orthopedagoog/psycholoog om een onderzoek naar dyslexie te laten afnemen.

Ook kinderen die een diagnose dyslexie hebben kunnen in onze praktijk terecht.
terug naar boven

 

Ad 2. Begrijpend lezen

Het begrijpen van teksten is het uiteindelijke doel van lezen. Soms heeft een kind hulp nodig bij het leren begrijpen van teksten of vertrouwd te raken met de vraagstelling zoals CITO deze hanteert.

Begeleiding van begrijpend lezen
Om kinderen te helpen met het aanleren van strategieën die bij het begrijpend lezen nodig zijn, werken we met remediërende methodes die de verschillende onderdelen systematisch oefenen. Om te komen tot begrip van teksten heeft een kind ook voldoende woordenschat nodig. Daarom wordt er gewerkt aan het vergroten hiervan.

terug naar boven

 

 

Ad 3. Spellen

De basis van het juist schrijven/spellen van woorden is de klank-tekenkoppeling, welke letter of letters horen bij een klank. Kinderen met een spellingprobleem zijn vaak nog niet in staat de juiste koppeling te maken.

Verder kunnen  kinderen moeilijkheden ervaren met het leren van de spellingregels in onveranderlijke woorden en werkwoorden.

De begeleiding bij spellen

Uitgangspunt van de begeleiding van spellingproblemen is gelegen in een juiste klank-tekenkoppeling. Auditieve oefeningen, goed naar klanken en woorden luisteren, vormen een belangrijk onderdeel van de training.

Verder proberen we met behulp van een overzichtelijke spellingmap  kinderen wegwijs te maken in de wirwar van regels en voor hen moeilijke woorden. Door middel van oefeningen wordt inzicht verkregen in de verschillende regels. Door het hanteren van een stappenplan leert het kind het probleem van een woord te herkennen, te benoemen en vervolgens juist te schrijven.

Verder wordt er ook volop aandacht geschonken aan de ingewikkelde structuur van de werkwoordsvormen. Deze wordt systematisch aangeleerd en geoefend.

terug naar boven

 

 

 

Ad 4. Rekenen

Bij het rekenen kan er sprake zijn van een stagnatie  in de ontwikkeling van de basisvaardigheden van het rekenen: getal- en rekenbegrippen, het hanteren van de juiste rekenprocedures, het automatiseren van rekenkennis, het kiezen van de juiste strategie.

Met behulp van een diagnostisch procesonderzoek  wordt inzicht verkregen in het rekenprobleem en in de manier waarop een kind rekent.

Begeleiding bij rekenen
De remedial teaching richt zich op het geven van de juiste reken/dyscalculie begeleiding.

Indien er, ondanks  gerichte ondersteuning,  sprake is van  een blijvende en een als ernstig ervaren achterstand, zal een leerling doorverwezen worden naar een deskundige orthopedagoog/psycholoog om een mogelijke dyscalculie te laten diagnosticeren.
terug naar boven
 

 

Ad 5. Studievaardigheden

Aansluitend op begrijpend lezen kan gesteld worden dat studievaardigheden belangrijke schoolse vaardigheden zijn. Daartoe behoren bijvoorbeeld:

Het lezen en begrijpen van informatie, het begrijpen van tabellen, grafieken en kaarten, informatie kunnen opzoeken op internet en andere informatiebronnen. Naast lezen en rekenen vormen studievaardigheden het derde en even belangrijke onderdeel van de eind CITO in groep 8.

Begeleiding van studievaardigheden
Om de kinderen op dit gebied te begeleiden wordt gewerkt met een methode waardoor kinderen leren hoe en waar ze informatie kunnen vinden en vervolgens begrijpen.

Hierbij worden o.a. bij begrijpend lezen geoefende strategieën in de praktijk gebracht. Kinderen kunnen zo ook voorbereid worden op vaardigheden die ze in het Voortgezet Onderwijs nodig zullen hebben.
terug naar boven

 

 

Ad 6. Werkhouding

Op school zijn kinderen gebaat bij een goede werkhouding. Deze zorgt ervoor dat ze in staat zijn een gegeven instructie in zich op te nemen, na te denken over een opdracht, voor zichzelf te bepalen hoe hij/zij een opdracht gaat uitvoeren en deze ook daadwerkelijk zullen uitvoeren. Tot slot is de leerling in staat te controleren of het de opdracht juist heeft gedaan.

Begeleiding op het gebied van van werkhouding
Allereerst wordt vastgesteld hoe het probleem van de werkhouding tot uiting komt (heeft het kind moeite met het begrijpen of volgen van de gegeven instructie, hoe is daarbij de luisterhouding, gaat het kind vervolgens al aan de slag voordat het een juiste aanpak heeft bedacht voor de opdracht, heeft het kind moeite zich op de opdracht te blijven richten, wordt het makkelijk afgeleid door wat er om hem/haar heen gebeurt, controleert het kind niet of hij/zij de opdracht op de juiste manier gemaakt heeft).

Daarna wordt geoefend met de onderdelen waar het kind moeite mee heeft. Met behulp van een vaste structuur/ stappenplan krijgt het kind mogelijkheden aangereikt om opdrachten adequaat aan te pakken.

Deze aanpak zal vervolgens zijn nut bewijzen op verschillende leergebieden: begrijpend lezen, begrijpend rekenen en studievaardigheden. Ook om op school toetsen te maken die worden afgenomen in het kader van het leerlingvolgsysteem(CITO) is een goede werkhouding onontbeerlijk.
terug naar boven

 

Ad 7. Werkgeheugen

Werkgeheugen is het vermogen om informatie gedurende korte tijd te onthouden en te bewerken. Bijvoorbeeld bij het uitrekenen van de som 13 x 27. Je rekent eerst 10×27=270 uit. Dat antwoord moet je onthouden. Daarna reken je 3×27=81 uit. Dan moet je uit je hoofd het eerste en tweede antwoord optellen dus 270+81=351

Je gebruikt een gedeelte van je hersens als het ware als kladblaadje waarop je iets noteert en waarmee je daarna verder werkt.

Niet bij alle kinderen is het werkgeheugen even goed ontwikkeld. In een klas met 7-jarigen kan het verschil in capaciteit van het werkgeheugen zo groot zijn dat een deel van de klas functioneert op de leeftijd van 4 jaar, een ander deel op de leeftijd van 10 jaar!

Een zwak werkgeheugen leidt tot overbelasting bij gestructureerde leeractiviteiten:

  • het volgen van instructies wordt lastig,
  • het afmaken van een opdracht wordt een probleem ,
  • de grote lijn bij complexe opdrachten wordt uit het oog verloren

Daardoor vertonen ze ongeconcentreerd gedrag en lijken ze snel afgeleid.

Begeleiding van kinderen met een zwak werkgeheugen.

Door middel van een training met behulp van het computerprogramma Jungle Memory kan gedurende 8 weken gewerkt worden aan een verbetering van het werkgeheugen.

Het effect van de training wordt gemeten door het evalueren van schoolse taken: is er verbetering te bemerken op die gebieden waarbij een zwak werkgeheugen voor problemen zorgde.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen en kunt u terecht op de site: www.junglememory.nl
terug naar boven